Obvestilo o odmeri letnega dopusta in koriščenje lanskega
19 marec, 2020 po
Obvestilo o odmeri letnega dopusta in koriščenje lanskega
HERMES D.O.O., Jasmina Macur
| Še nobenega komentarja


Na kaj moramo biti pozorni pri odmeri letnega dopusta in kakšne pravice pri koriščenju ima delavec?

Dolžina letnega dopusta je odvisna od kriterijev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih, kolektivnih pogodbah oziroma internih aktih delodajalca.

Letni dopust ne sme biti krajši od štirih tednov, število dodatnih dni pa se razlikuje glede na osebne okoliščine zaposlenega. Iz odločbe naj bo razviden tako osnovni dopust kot tudi dodatni dnevi, ki pripadajo delavcu.

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.
Delavec je tako z obvestilom o odmeri letnega dopusta pravočasno seznanjen s številom dni dopusta, ki mu pripadajo za tekoče leto.

Način obveščanja
Delodajalec lahko delavca o odmeri letnega dopusta obvesti po elektronski poti, in sicer na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in njegovo uporabo nalaga delodajalec.

Obveščanje delavcev o odmeri letnega dopusta preko oglasne deske, tako da bi se na oglasno desko obesil seznam delavcev s številom dni letnega dopusta, ni dovoljeno, saj bi delodajalec s tem kršil obveznost varovanja osebnih podatkov zaposlenih.
Do kdaj porabiti lanski dopust?
Zakon o delovnih razmerjih v svojem 162. členu določa, da se letni dopust lahko izrabi v več delih, vendar pa mora en del trajati najmanj dva tedna. V skladu z zakonom mora delavec v koledarskem letu porabiti vsaj dva tedna dopusta, preostanek pa v dogovoru z delodajalcem lahko koristi do 30. junija naslednjega leta.

V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas pa je treba način izrabe letnega dopusta določiti v pogodbi o zaposlitvi (31. člen ZDR-1).
Odoo • Text and Image
Pomembni so tudi interni akti delodajalca
V kolektivni pogodbi, internem aktu delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi je lahko določeno, da v naslednje koledarsko leto delavec lahko prenese manj ali več dni dopusta, kot je določeno v ZDR-1. ZDR-1 namreč govori le o minimalnem številu dni letnega dopusta, ki ga mora delavec izkoristiti v tekočem koledarskem letu.
Tako ni v nasprotju z zakonom, če delodajalec v svojih aktih določi, da morajo vsi delavci izrabiti ves svoj letni dopust v tekočem koledarskem letu ali da lahko v naslednje koledarsko leto prenesejo denimo le dva dneva letnega dopusta.

Izjemoma ZDR-1 dovoljuje koriščenje lanskega dopusta do 31. decembra. In sicer v primeru, če v lanskem letu oziroma do 30. junija tekočega leta delavec ni mogel izrabiti dopusta zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka.
Prijava za komentiranje