Hermes lokalizacija in Odoo ERP vertikalne rešitve

Odoo ERP Lokalizacija (SI)

Rešitev omogoča:
- pripravo izdanega računa v obliki eRačuna po standardu eSLOG 1.6
- digitalni podpis računa
- pošiljanje eRačuna po elektronski pošti, preko banke, BIZ-BOX ali UJP  
- pošiljanje paketa eRačunov  preko poslovne banke, BIZ-BOX ali UJP

DDV evidence omogoča vnos podatkov ter pripravo obračunov in poročil po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1):
- obrazec DDV-O
- obrazec RP-O (dobave v Skupnosti)
- obrazec PD-O (dobave po 76.0 členu)
- knjiga prejetih računov (PRAč in PRač-P)
- knjiga izdanih računov (IRAČ in IRAČ-P)
- priprava datoteke Izpis odbitka DDV.txt
- priprava datoteke Izpis obračunanega DDV.txt
Klavzule so standardna besedila, ki se izpisujejo na izbranih dokumentih. Rešitev omogoča:
- vnos in tipizacijo klavzul
- definicijo standardnih klavzul na ponudbah in izdanih računih
- dodajanje ali brisanje klavzul na posameznem dokumentu
- izpis klavzul na ponudbah in računih
- definicijo klavzul na kupcu za potrebe faktoringa

Intrastat poročila obsegajo  poročanje o prejemih in dobavah blaga v Skupnosti
- priprava poročila z ožjim ali širšim naborov podatkov
- priprava XML za prenos na SURS 

Rešitev omogoča pripravo, izpis in knjiženje izdanega računa za dobave po 76.a členu, za katere obračuna DDV prejemnik blaga ali storitve.

Rešitev omogoča
- pripravo, izpis in knjiženje izdanega računa za prejeto predplačilo
- pripravo, izpis in knjiženje izdanega računa, delno ali v celoti plačanega s predplačilom
Zavezanci poročajo podatke o stanju finančnih sredstev in obveznostih na finančnih računih ter o transakcijah in vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih in obveznostih. Podatke za statistiko finančnih računov zbira AJPES četrtletno za potrebe Banke Slovenije prek spletne aplikacije SFR.
Dopolnitve omogočajo uporabo osnovnih sredstev skladno z slovensko zakonodajo.

Trgovina in distribucija 

Rešitev omogoča izpis standardnega formata etiket in poličnih kartončkov za izdelke:
- izpis etikete z opisom izdelka
- izpis etikete z EAN kodo in opisom izdelka
- izpis etikete z EAN kodo, opisom izdelka in prodajno ceno
- vnos  podatkov in izpis etikete s tehničnim opisom izdelka
- vnos  podatkov in izpis etikete z deklaracijo izdelka
Pri vnosu prodajnega dokumenta rešitev o mogoča:
- prikaz zadnje nabavne cene blaga 
- prikaz odstotka razlike v ceni glede na zadnjo nabavno ceno blaga
- prikaz opozorila, da je predvidena prodajna cena nižja od zadnje nabavne cene
Omogoča vnos, izračun in izpis do treh vrst popusta pri prodaji v modulu Prodaja. popusti se zaračunavajo zaporedno (po sistemu "popust na popust"):
- vnos popustov na naročilu kupca
- izračun popustov na prodajnem nalogu
- izpis popustov na izdanem računu

Poročilo Stroški dostave združuje v istem poročilu podatke o nabavi in prodaji blaga ter o vračunanih stroških dostave na nabavni ali prodajni strani.

Trgovinska kalkulacija omogoča izračun prodajne cene v procesu prejema blaga v skladišče oziroma prodajalno:
- povezava prodajnega cenika in skladišča
- prikaz cene v prodajnem ceniku ob nabavi
- možnost vnosa ali izračuna prodajne cene z željenim odstotkom razlike v ceni ob prejemu izdelka
- zapis prodajne cene v pripadajoči prodajni cenik skladišča
- izpis dokumenta Kalkulacija
Vnos datuma knjiženja omogoča:
- vnos ali popravek datuma prejema blaga na prejemku
- vnos ali popravek datuma izdaja blaga na izdajnem nalogu
- vnos ali popravek datuma inventurnega dokumenta
Vsi popravki so omogočeni samo v mejah dovoljenega obdobja knjiženja.

Navodilo za uporabo

Funkcionalnost sestavov in razstavov omogoča:
- poenostavljeno "ad-hoc" proizvodnjo v smislu prekvalifikacija blaga
- sestav/razstav blaga z ohranitvijo skupne cene/vrednosti blaga
Funkcionalnost premikov med skladišči omogoča:
- kontrolo in trostopenjsko potrjevanja izdaje, prejema blaga ter blaga na poti
- dodatno sledljivost in omejevanje pravic v skladiščih
- ločeno obravnavo obračuna FIFO po skladiščih

Omogočeno je številčenje pozicij na različnih tipih dokumentov (ponudba, račun, prejemnice, dobavnice)

Omogoča izdanjo računa v imenu dobavitelja v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1):
- izpis izdanega računa v imenu dobavitelja na osnovi nabavnega naloga
- prikaz klavzule Samofakturiranje na izdanem računu
Funkcionalnost čitalcev omogoča klasične skladiščne premike in knjiženje dogodkov preko črtnih kod v skladišču (komisioniranje).
- dodatne kontrole vezane na izdane količine in dodajanje artiklov na skladiščne dobavnice
Omogoča pripravo zbirnega poročila o masi izdelkov posamezne blagovne skupine, ki je bila sproščena v promet v Sloveniji (npr. elektronska oprema, gume...) v izbranem časovnem obdobju.
Zbirno poročilo o masi embalaže izdelkov, ki je bila sproščena v promet v Sloveniji (npr. elektronska oprema, gume...). Omogoča:
- vnos šifranta vrst embalaže
- vnos bruto in neto mase posameznega izdelka 
- določitev vrste in deleža embalaže na posameznem izdelku
- izpis zbirnega ali analitičnega poročila o embalaži, sproščeni v promet v izbranem obdobju
Rešitev omogoča izdajo gotovinskih računov v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR):
- evidenca prostorov, naprav in oseb, ki izdajajo račune 
- davčna potrditev izdanega računa A4 (ZOI, EOR, QR koda, fiskalna številka)
- evidenca kopij izdanih računov
- zgodovina podatkov davčnega potrjevanja
- zgodovina sprememb podatkov izdanih računov 
Rešitev omogoča izdajo plačilnih bonov, njihovo evidenco in uporabo na POS blagajnah.

Maloprodaja

Rešitev omogoča izdajo gotovinskih računov v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR):
- evidenca prostorov, naprav in oseb, ki izdajajo račune
- davčna potrditev izdanega računa POS (ZOI, EOR, QR koda, fiskalna številka) 
- evidenca kopij izdanih računov
- zgodovina podatkov davčnega potrjevanja
- zgodovina sprememb podatkov izdanih računov 
Omogoča vnos popusta na posamezni postavki pri prodaji POS v absolutnem znesku, ki ga program samodejno preračuna v ustrezen odstotek.

Omogoča izpis POS računa, ki zadošča zahtevam Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDDV-1).

Storitve in projektno vodenje 

Rešitev omogoča definicijo zaračunljivosti na posamezni postavki časovnic.

Rešitev vsebuje razširitev Naročnin v povezavi z pogodbenimi atributi naročnika/partnerja

Rešitev vsebuje razširitev funkcionalnosti na projektih, časovnicah in vključitvijo voznega parka na časovnice.

Rešitev vsebuje razširitev Odoo funkcionalnosti z entiteto Merilnih mest v povezavi z Naročninami.

Rešitve za vodenje razvojnih projektov v povezavi s Projekti in Časovnicami.

Servis

Rešitev omogoča vodenje evidence servisnih artiklov in pregled zgodovine opravil nad njimi.

Rešitev omogoča povezavo servisnega artikla z vidika zaloge, njegovega zaračunavanja ter povezave s Help Desk-om.

Poslovna inteligenca (BI)

Omogoča pripravo različnih analiz prodaje po artiklih, skupinah artiklov, kupcih, skupinah kupcev ter različnih datumskih obdobjih.
Rezultati pa so podani z vidika količin, bruto/neto prodajne vrednosti, popustov in doseganja razlike v ceni.
Omogoča pripravo različnih analiz zalog po artiklih in skupinah artiklov, skladiščih - vrednostno in količinsko.
Spremljanje zaloge in starosti preko datuma dobave zaloge.

Omogoča napredno pripravo različnih analiz projektov. z vidika stroškov in realizacije na projektih.

O mogoča pripravo različnih analiz prodaje po artiklih, skupinah artiklov, kupcih, skupinah kupcev ter različnih datumskih obdobjih.
Rezultati pa so podani z vidika količin, bruto/neto prodajne vrednosti, popustov in doseganja razlike v cen.
Posebnost je prepoznavanje lastne cene proizvedenega izdelka in odvisnih stroškov.

Hermes Odoo integracije / povezave

Omogoča integracijo z ERP rešitvijo Hermes in vključuje prenose iz Odoo v Hermes (izdani računi, temelnjice prejema in porabe) ter  prenose plačil v obratni smeri. Integracija omogoča tudi sinhronizacijo partnerjev med obema sistemoma.


Omogoča integracijo z MES rešitvijo podjetja eTrust, za naprednejšo optimizacijo in prilagajanje procesov v proizvodnjih podjetjih.

Omogoča integracijo z namensko rešitvijo za podporo procesom v gradbeništvu 4Build (gradbeni predračuni, situacije, projekti)

Omogoča pripravo xml dokumentov za izmenjavo izdanih računov po VOD standardu.
VOD standard pomeni - Vasco, Opal, Datalab


Omogoča izmenjavo dokumentov med partnerji po EDIFACT standardu preko ponudnika Pantheon Group.

Odoo open ERP je najhitrejša rastoča odprtokodna spletna platforma z več kot 7.mio uporabnikov. 
Hermes pa, verjamemo da najboljši partner, ki poskrbi za vašo prilagoditev slovenski zakonodaji.

Odoo.com je uradna spletna stran podjetja, kjer lahko hitro najdete tudi vse preostale informacije o Odoo cloud rešitvah.
Odoo.com/partners pa portal, kjer najdete vse partnerje ki skrbimo, da se Odoo community razvija in širi nabor uporabnikov odprtokodnih ERP rešitev.

Hermes d.o.o. - Odoo partner Slovenija