Splošni pogoji poslovanja podjetja Hermes d.o.o.

1. Področje veljavnosti 


Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju »Pogoji«) podjetja Hermes računalništvo in poslovne storitve d.o.o., Prušnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, davčna številka SI60118407 ( v nadaljevanju »izvajalec«) urejajo vse storitve, ki jih opravi izvajalec, skladno z izdano ponudbo, katere sestavni del so ti Pogoji. Za veljavnost sprememb ali postranskih dogovorov je potrebna pisna potrditev in ti veljajo le za vsakokratno posamičen posel. Če so posamezna določila teh splošnih pogojev poslovanja neveljavna, to ne vpliva na njihovo načelno pravno veljavnost. V tem primeru bosta pogodbeni stranki sklenili dogovor, ki bo, kolikor se le da, blizu neveljavni določbi. 


2. Ponudbe in sklenitve pogodb 


Ponudbe so načeloma določene z ocenjeno vrednostjo in ne vežejo izvajalca k izvedbi za ponujeno vrednost ponudbe, razen če je na ponudbi navedeno, da je zavezujoča. Sodelavci izvajalca ne morejo podajati izjav, ki bi odstopale od teh pogojev, razen če imajo za to pisno pooblastilo zakonitega zastopnika izvajalca. 


3. Storitve izvajalca 


Izvajalec opravlja sledeče storitve: 

- analize poslovnih procesov in zahtev naročnika,

- dobava in prodaja standardne programske opreme drugih dobaviteljev,

- dobava in prodaja licenc lastne programske opreme,

- implementacijske storitve (nastavitev, uvoz podatkov, namestitev, pomoč pri zagonu), 

- uvajanje in izobraževanje uporabnikov,

- razvoj novih funkcionalnosti in nadgrajevanje standardne programske opreme,

- telefonsko svetovanje,

- vzdrževanje programske opreme (odpravljanje zastojev, nadgrajevanje, pomoč),

- druge storitve v okviru IT in poslovnega svetovanja.


4. Projektna naloga 


Projektno nalogo (v nadaljevanju tudi projekt) predstavljajo storitve, ki so določene v ponudbi. Praviloma je osnova za naročilo projekta izvedba analize odstopanj, katere rezultat je dokument odstopanj ali funkcionalna specifikacija (v obeh primerih v nadaljevanju tudi »projektna naloga«), ki popiše odstopanja uporabniških zahtev od standardne programske ali lastne programske odpreme. Naročnik mora preveriti ustreznost projektne naloge ter jo potrditi, saj je to osnova za pripravo končnega produkta (v nadaljevanju tudi Rešitev). V kolikor projektne naloge naročnik ne potrdi, jo pa uporablja ali pa je iz komunikacije jasno razvidno, da se z njo strinja, pomeni, da je v tem primeru projektna naloga potrjena. Spremembe zahtev ali razširitve naročila, ki se lahko pojavijo po potrjeni ponudbi, se obravnavajo ločeno v obliki zahtevkov za spremembo, za katere izvajalec poda ločeno ponudbo. Spremenjene zahteve lahko tudi spremenijo dogovorjeni terminski načrt projekta in upravičujejo izvajalca, da na tej podlagi nastale dodatne stroške ovrednoti in zaračuna dodatno. Naročnik s pisno potrditvijo ponudbe izjavlja, da je projektno nalogo, ki je predmet ponudbe pregledal, in da rešitev ter storitve ustrezajo njegovim zahtevam. Storitve, ki se opravijo pred njihovo podrobnejšo določitvijo s projektno nalogo, brez nje ali poleg nje, kot tudi storitve, za katere ni možno oceniti obseg dela, ter je tako navedeno tudi v ponudbi, se zaračunajo po dejanski porabi časa. V nasprotju z zavezujočo projektno nalogo so reklamne pošiljke, marketinško gradivo, informacije o produktih in izjave proizvajalca ali uvoznika načeloma ne zavezujoče, razen če jih naročnik pisno naroči in potrdi. Izvajalec opozarja in se izrecno sklicuje na to, da izdelava programske opreme lahko vključuje tudi napake. Izvajalec napako prizna, v kolikor se je ta pojavila navkljub pravilni uporabi skladno z uporabniškimi navodili in je napako možno reproducirati.


5. Standardna programska oprema 


Standardna programska oprema je programska oprema razvita s strani drugih proizvajalcev. S standardno programsko opremo pridobi naročnik pravico do uporabe le-te za potrebe njegove poslovne dejavnosti v skladu z določili in pogoji uporabe vsakokratnega proizvajalca standardne programske opreme. Izvajalec odgovarja, da prenosu pravice do uporabe za potrebe naročnikove poslovne dejavnosti na naročnika ne nasprotujejo pravice tretjih. Naročilo za dobavo standardne programske opreme se izvrši s pisno potrditvijo naročila. Velja, da se je s potrditvijo naročila ali začetkom uporabe standardne programske opreme naročnik seznanil z naborom funkcionalnosti standardne programske opreme in vsakokratnimi pogoji proizvajalca ter se z njimi strinjal. 


6. Lastna programska oprema 


Lastna programska oprema je programska oprema razvita s strani izvajalca. Z lastno programsko opremo pridobi naročnik pravico do uporabe le-te za potrebe njegove poslovne dejavnosti v skladu z določili pogojev izvajalca kot izhaja iz člena 11. Naročilo za dobavo lastne programske opreme se izvrši potem, ko se je naročnik seznanil z naborom funkcionalnosti naročenih programov ter vsakokratnih splošnih pogojev, šteje pa se, da je naročnik z naročilom ali uporabo lastne programske opreme potrdil, da se je pred sprejemom ponudbe temeljito seznanil z naborom funkcionalnosti in splošnimi pogoji izvajalca ter se z njimi strinjal.


7. Projektno vodenje 


Projektna organizacija, ki ustreza velikosti ter kompleksnosti zastavljenih nalog, kot tudi ustrezno projektno vodenje, sta brezpogojni predpostavki za uspešno uvajanje informacijskega sistema. Obseg ter vsebina storitev izvajalca na področju projektnega vodenja se določita v projektni dokumentaciji in/ali ponudbi. 


7.1. Projektna organizacija: Izvajalec bo opravljal storitve ob tesnem sodelovanju z naročnikom. V kolikor zaradi same narave projekta ni dogovorjeno drugače, naročnik in izvajalec imenujeta vsak po enega projektnega vodjo, ki o projektu odločata soglasno. Če skupna odločitev ni mogoča, se je treba obrniti na projektni svet, ki sestoji iz po enega člana poslovodstva izvajalca in naročnika. Obe projektni vodji skupno določata sledeče parametre:

- pogostost, trajanje ter krog udeležencev pri sestankih,

- stopnjo določanja podrobnosti projektnega načrtovanja in projektnega nadzora,

- pravila za sestavitev in odobritev zapisnikov. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta, kolikor je to v njuni moči, zagotavljali kontinuiteto projekta. Izvajalec ima pravico, da storitve opravi po podizvajalcu. V tem primeru naročilo generalno izvaja ter zanj tudi skupno odgovarja izvajalec. Izvajalec je tudi odgovoren, da ustrezno uredi vsa pravna vprašanja, še posebej varovanje informacij in ravnanje z osebnimi podatki.

- odločata in potrjujeta o morebitnih dodatnih storitvah projekta skladno s pooblastili in internim pravilnikom posamezne družbe oz. vsakokratnega projekta,

- obveščata projektni svet o statusu projekta,

- sklicujeta projektni svet skladno z dogovorom in pravili komunikacije na posameznem projektu.

7.2 Dolžnost obveščanja: Obe pogodbeni stranki morata druga drugo vzajemno nemudoma obveščati o kakršnih koli okoliščinah, ki bistveno vplivajo na izvajanje projekta. To velja ne glede na to, ali se take okoliščine pojavijo v vsakokrat lastni sferi odgovornosti ali sferi odgovornosti druge pogodbene stranke ali tretjih. Projektni vodji v takem primeru soglasno odločata o smotrnih ukrepih, da bi se, kolikor je le možno, dosegel cilj projekta.

7.3 Sodelovanje naročnika: Izdelava organizacijskih konceptov in programov se izvede glede na vrsto in obseg zavezujočih informacij, dokumentacije ter pripomočkov, ki so bili s strani naročnika dani na razpolago izvajalcu. Sem spadajo tudi testni podatki, ki ustrezajo praksi, kot tudi možnosti za testiranje, ki jih v zadostnem obsegu, pravočasno in na lastne stroške zagotovi naročnik. Naročnik se zavezuje, da bo skrbel za to, da bodo ob terminih, ki jih določita projektni vodji, na lokacijah naročnika na razpolago ustrezno kvalificirani (so-)delavci, naprave, prostori in testni podatki. Naročnik opravi svoje sodelovanje na lastne stroške. Naročnik je odgovoren za pripravo zahtev in mora sodelovati pri sestavljanju funkcionalne specifikacije, ki določa obseg projekta in je tako predmet končne ponudbe izvajalca. Naročnik omogoči izvajalcu internetni dostop do dobavljene programske opreme v skladu z naročnikovimi internimi pravili in predpisi, če je to potrebno za izvajanje naročila. Poleg tega sme naročnik sam, tj. s pomočjo (so-)delavcev naročnika, opraviti dele storitev, ki jih ponuja izvajalec, v kolikor je to predhodno usklajeno z izvajalcem. O praktični izvršitvi, eventualno potrebni izobrazbi, kompetencah ali podpori itd., odločata projektni vodji. V primeru, da programska ali morebitna strojna oprema, ki jo dobavi izvajalec, ne deluje tako, kot to določa funkcionalna specifikacija, ali da izvajalec ne opravlja storitev v skladu s funkcionalno specifikacijo, naročnik opravi ustrezne ukrepe, in sicer se mora še posebno izogibati nastajanju ali povečevanju že nastale škode, zavarovati shranjene podatke, tekoče preverjati rezultate, ki jih javlja program, ter določiti in detajlno opisati motnje in napake, ki se pojavljajo v delovanju programske ali strojne opreme ali pri storitvah, ki jih opravi izvajalec. Ta podatkovni material mora zbrati tako, da je zapisan na nosilcih, ki so računalniško berljivi ter jih je mogoče rekonstruirati s sorazmerno majhnimi stroški. 

 

7.4 Ne prevzemanje kadrov: Stranki pogodbe se vzajemno zavezujeta, da v času trajanja te pogodbe ne bosta vplivali na (so-)delavce nasprotne stranke, da bi le-ti prenehali z delom za nasprotno stranko, niti ne bosta pričeli kakorkoli sodelovati s (so-)delavci nasprotne stranke. Stranki za primer kršitve te obveznosti dogovorita pavšalno pogodbeno kazen v višini dvoletnih bruto prejemkov (so-)delavca, ki jo mora stranka, ki je na delo (so-) delavca za nasprotno stranko vplivala ali pričela z njim kakorkoli sodelovati, plačati nasprotni stranki.

 

7.5 Preverjanje Rešitev: Izvajalec bo naročniku predložil dokumente, vezane na rešitev v prevzem, kar še posebej velja za prenos v produkcijsko okolje in funkcionalno specifikacijo. Obe projektni vodji skupno določita termine za prenos in preverjanje teh dokumentov. Če pride pri prenosu do zamude prek dogovorjenih terminov brez krivde izvajalca (npr.: neodzivnost naročnika), izvajalec ne jamči za škodo zaradi tako nastale časovne zamude. Izvajalec sme rešitve, na katere naročnik v roku dveh tednov od prenosa v produkcijsko okolje ne poda utemeljenih pripomb, šteti za sprejete in se nanje opreti pri naslednjih korakih pri projektu.


7.6 Test in prevzem: Vsakokratni predmetni del individualno izdelane ali prilagoditve funkcionalnosti ali rešitve mora naročnik aktivno prenesti v produkcijsko okolje najkasneje v 10 delovnih dneh po dobavi, v kolikor ni dogovorjeno drugače. Projektni vodji določita obseg in termine (pod)prenosov. Naročnik potrdi prevzem z zapisnikom (Poročilo o uspešno opravljenem testiranju na testnih podatkih naročnika). Če naročnik pusti preteči rok desetih delovnih dni, ne da bi prevzel rešitev, se šteje dobavljena rešitev za prevzeto s potekom zadnjega dne navedenega roka. Rešitev se v vsakem primeru šteje za prevzeto, ko jo naročnik prvič uporabi v produkcijskem sistemu. Naročnik napake, to so odstopanja od pisno dogovorjene funkcionalne specifikacije, ki se morebiti pojavijo, sporoči izvajalcu ter jih dokumentira, izvajalec pa si mora prizadevati za čimprejšnjo odpravo napak. Če so podane bistvene napake, torej da se uporaba v produkcijskem sistemu ne more začeti ali nadaljevati, je po odpravi napake treba opraviti ponovni prevzem. Konkretne odzivne čase določa vzdrževalna pogodba, ki jo lahko skleneta izvajalec in naročnik s prehodom v produkcijsko uporabo rešitve. 


7.7 Razvojni, testni ter produkcijski sistem: Izvajalec bo praviloma programe najprej instaliral na razvojni sistem, ki je nameščen v njegovih prostorih, tam opravil osnovne nastavitve in morebitne potrebne prilagoditve ter pripravil opremo za instalacijo pri naročniku. Produkcijski sistem kot tudi testni sistem za vzpostavitev, šolanje in izvedbo testnih primerov se načeloma instalirajo na za to namenjenem strežniku. Naročnik je zavezan opraviti temeljito testiranje programske opreme na testnem sistemu. Pri tem testiranju mora uporabiti podatkovne nabore, kot se bodo uporabljali v poslovanju in preizkusiti sistem v obsegu in na način kot se bo uporabljal v poslovanju. Prenos programske opreme iz testnega okolja v produkcijsko okolje opravi izvajalec, oz. naročnik, v kolikor interni pravilnik naročnika ne dovoljuje drugače, naročnik pa prične uporabljati programsko opremo na lastno odgovornost. V primeru da naročnik nabavlja strojno opremo, operacijske sisteme itd. od tretjih oseb, bo izvajalec na poziv naročnika podal presojo o načelni ustreznosti teh naprav za želene cilje. Stroški za teste, namestitvena dela na teh naročnikovih napravah, izobraževanje končnih uporabnikov, itd., se obračunajo po dejanskem strošku, kolikor niso že vsebovani v funkcionalni specifikaciji oz. ponudbi izvajalca. V obeh primerih bo naročnik sam nosil stroške in tveganja za tekoči pogon naprav, k temu pa sodijo tudi tehnično in organizacijsko primerno zavarovanje podatkov, zaščita proti neupravičenemu dostopu ter napadu virusov.

 

7.8 Oddaljen dostop: Da lahko izvajalec hitro podpre naročnika v primeru garancije ali siceršnje pomoči, se vzpostavi sistem za oddaljen dostop. Vsaka pogodbena stranka nosi stroške, ki ob tem nastajajo v njenih prostorih (za strojno in programsko opremo, telefonsko povezavo itd.). Obe projektni vodji odločata skupno o načinu tehnične rešitve in o relevantnih varnostnih vidikih. Naročnik sme omejiti oddaljen dostop, npr. dovoliti dostop le ob določenem času v dnevu, za določene sodelavce izvajalca ali po drugih dogovorjenih kriterijih. Če izvajalcu zaradi nerazpoložljivosti oddaljenega dostopa, za katerega odgovarja naročnik, nastane škoda ali dodatni strošek, se lahko dodatni stroček naročniku obračuna posebej. Izvajalec ne jamči za morebitno škodo zaradi nerazpoložljivosti oddaljenega dostopa. Izročitev v vzdrževanje in podpora: Po zagonu produkcijskega sistema sledi nadaljnje svetovanje preko vzdrževanja rešitve in podpore. Za storitve vzdrževanja se lahko sklene vzdrževalna pogodba. V kolikor naročnik z izvajalcem ne sklene vzdrževalne pogodbe, izvajalec do naročnika po prehodu v produkcijo nima nobene odgovornosti vezane na nadaljnje izvajanje storitev, razen obveznosti, ki izhajajo iz naslova podeljene garancije.


8. Cene, davki in pristojbine 


8.1 Vse cene se glasijo, če ni navedeno drugače, v EUR brez DDV in veljajo le za posamično predmetno naročilo. Splošna urna postavka za  storitve brez sklenjene vzdrževalne pogodbe z izvajalcem znaša 100 EUR+ DDV. 

  

8.2  Standardna programska oprema: Cene, ki so v ponudbah navedene za module standardne programske opreme, zavezujejo do datuma »veljavno do«. Morebitna zvišanja cene s strani proizvajalca programske opreme, do katerih pride po navedenem datumu, se obračunajo dalje naročniku. Na zahtevo naročnika bo izvajalec predložil ustrezne dokumente (obvestilo proizvajalca, aktualni cenik).


 8.3  Lastna programska oprema: Cene, ki so v ponudbah navedene za module lastne programske opreme, zavezujejo do datuma »veljavno do«. Morebitna zvišanja cene s strani izvajalca, do katerih pride po navedenem datumu, se obračunajo dalje naročniku. 

 8.4 Storitve: Cene, ki so v ponudbah navedene za storitve, zavezujejo izvajalca 15 dni od izdelave ponudbe, če na ponudbi ni drugače določeno. Po tem sme izvajalec v svojih urnih postavkah upoštevati nastala povečanja stroškov dela in materiala oz. siceršnje stroške in davščine ter cene usklajevati z inflacijo. Šteje se, da je naročnik takšna zvišanja vnaprej sprejel, če ne presegajo več kot 10 % povečanja vrednosti na letni ravni. Storitve, ki jih izvajalec opravi na željo naročnika in ki presegajo prvotno dogovorjeni obseg storitev, se zaračunajo po urnih postavkah, ki aktualno veljajo v trenutku opravila storitve. Storitve se opravljajo znotraj normalnega delovnega časa izvajalca (pon. - pet. med 07.30 in 15.30), izvajalec pa je naročniku dostopen najmanj v času dostopnosti (pon. – pet. med 8:30 in 14:30). Čas dostopnosti se lahko določi drugače v implementacijski ali vzdrževalni pogodbi, v kolikor bi bilo zaradi narave delovanja naročnika to potrebno. Če izjemoma in na željo naročnika pride do opravila storitve zunaj normalnega delovnega časa, se dodatni stroški zaračunajo posebej kot to določajo ti Pogoji ter ponudba.

8.5 Potni stroški in stroški za delo izven delovnega časa: Potni stroški, dnevnice in stroški prenočitve se naročniku zaračunavajo posebej po dejanski porabi skladno z veljavno Uredbo. Čas porabljen na poti se obračuna po polovični ceni. Za storitve, izvedene izven delovnega časa, ki jih zahteva naročnik, se na eno uro opravljenih storitev obračunajo naslednji dodatni stroški v odstotku od dogovorjene cene storitve:             

- za popoldansko in nočno delo (pon.-pet. 15.30/06.30) 50 %,

- za delo ob sobotah 100 %,

- za delo ob nedeljah 200 %,

- za delo ob praznikih 200%. 

Ob prekrivanju dveh navedenih postavk velja višja postavka.                 

V primeru nočnega dela ob nedeljah oz. praznikih pa velja poleg postavke za delo ob nedeljah oz. praznikih tudi

postavka za nočno delo. 


 9. Roki in pravica odstopa 


Izvajalec si prizadeva, da se, kolikor je le mogoče, drži dogovorjenih rokov izpolnitve. Kot ciljni postavljeni roki izpolnitve se lahko spoštujejo le, če naročnik popolnoma opravi vsa potrebna dela, izroči dokumentacijo, potrjuje prejete funkcionalne specifikacije in izpolnjuje svojo dolžnost sodelovanja. Izvajalec ne odgovarja za zamude pri dobavi ter za zvišanja cen, do katerih pride zaradi napačnih, nepopolnih ali naknadno spremenjenih podatkov in informacij oz. dokumentacije, ki jih da na razpolago naročnik. Dodatne stroške, ki bi nastali iz tega naslova, nosi naročnik. Vsaka od pogodbenih strank sme zaradi nepredvidljivih, nepričakovanih dogodkov, kot npr. višje sile, sporov z delavci, naravnih nesreč, izpadov/zamude dobaviteljev strank, na novo določiti roke. Če pride do prekoračitve dogovorjenega dobavnega roka zgolj po krivdi izvajalca, sme naročnik ob primernem, vendar najmanj 14-dnevnem podaljšanju roka za izpolnitev, s priporočenim pismom odstopiti od zadevnega naročila, če tudi znotraj podaljšanega roka dogovorjena storitev ni izpolnjena v njenih bistvenih delih. Odstop od že opravljenih delnih dobav in storitev je izključen.

             

10. Plačilo 


Izvajalec bo licenco za programsko opremo zaračunal v skladu s ponudbo, za storitve pa bo račun izdal enkrat mesečno. Pri naročilih, ki obsegajo več enot oz. programskih modulov, sme izvajalec opraviti delne dobave oz. izstaviti delne račune. Kolikor ni posebej dogovorjeno, je treba račune, ki jih izstavi izvajalec, vključno z davkom na dodano vrednost, vendar brez kakršnegakoli odbitka ali odštevanja stroškov, plačati najkasneje v 15 dneh od prejema računa. Za delne račune analogno veljajo plačilni pogoji, ki so določeni za skupno naročilo. Spoštovanje dogovorjenih plačilnih rokov predstavlja bistveni pogoj za to, da izvajalec izvede dobave oz. izpolni dogovorjene obveznosti po ponudbi in skladno s Pogoji. Zaradi neupoštevanja dogovorjenih plačil sme izvajalec v roku enega tedna po pisnem opozorilu ustaviti tekoča dela in odstopiti od ponudbe. Naročnik mora nositi vse stroške, ki so povezani s tem, ter izpad dobička izvajalca. Za vse račune, ki niso izdani v EUR, je izvajalec v primeru spremembe tečaja od datuma izdaje računa do plačila računa za več kot 3% upravičen do poplačila razlike. Za razliko, nastalo na osnovi tečajnih razlik, bo izvajalec izdal nov račun. Za primer, da naročnik zamudi s plačilom, se lahko obračunajo zamudne obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Če naročnik ne spoštuje plačilnih pogojev ali so izvajalcu znane okoliščine, ki vplivajo na plačilno sposobnost naročnika, sme izvajalec zahtevati vnaprejšnje plačilo za še neizpolnjene dobave. Plačila se izpolnijo le z neposrednim plačilom izvajalcu. Če je do naročnika odprtih več terjatev, se plačila naročnika poračunajo z vsakokrat najstarejšo terjatvijo. Vedno pa se najprej poračunajo morebitni stroški, potem obresti in nazadnje glavna terjatev. Naročnik sme kompenzirati obveznosti do izvajalca le s svojimi priznanimi in pravnomočno ugotovljenimi terjatvami do izvajalca.  


11. Pravice intelektualne lastnine

 

Izvajalec  zagotavlja in jamči naročniku, da je imetnik vseh pravic intelektualne lastnine na Hermes paketih in Odoo lokalizaciji ter integracijskih vmesnikih, pri čemer pa je lastnik oz. imetnik vseh pravic za Odoo pakete podjetje Odoo in/ali njegovi dajalci licenc in izvajalec ne odgovarja za nobene kršitve na teh pravicah.

Izvajalec za Hermes pakete zagotavlja, da so prosti vseh zahtevkov tretjih oseb, ki bi kakorkoli omejevali pravice naročnika. Vse pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, poslovne skrivnosti in drugih pravic intelektualne lastnine na Hermes paketih  in v zvezi z njimi ali katerimkoli  delom  teh paketov, ostanejo v lasti izvajalca.

Naročnik se zavezuje preprečiti nepooblaščen dostop do Rešitve, kopiranje, distribuiranje, reproduciranje, predelavo, spremembo, poseg v izvorno kodo,  povratni inženiring. Naročnik bo izvajalca takoj obvestil o kakršnemkoli nepooblaščenem posedovanju ali uporabi Rešitve brez dovoljenja s strani katerekoli osebe ali podjetja. Rešitve ni dovoljeno ponujati v paketu z nobenim izdelkom tretje osebe ali prodajati kot samostojen izdelek ali v kombinaciji s katerimkoli izdelkom tretje osebe, razen z Odoo.


Rešitev se lahko kopira izključno za namene varnostnega kopiranja.


Naročnik jamči in se strinja, da:


- pridobi časnovno in teritorialno omejeno, brez pravic do podlicenciranja in prenosa, dovoljeno uporabo Rešitev samo za svoje interne name (v nadaljevanju Licenca),

- ne bo podeljene licence uporabljal v nasprotju z namenom iz ponudbe oz. pogodbe,

- v času trajanja na podlagi ponudbe oz. pogodbe ne bo izpodbijal direktno ali indirektno pravic intelektualne lastnine na Rešitvi ter njene veljavnosti,

- ponudba oz. pogodba predstavlja veljaven pravni naslov jo bo izvajalec lahko uveljavljal v primeru spora,

- bo v primeru kakršnegakoli postopka iz naslova zaščite pravic intelektualne lastnine na Rešitvi, nudil Izvajalcu popolno podporo in ga tudi pisno obvestil v primeru zaznave kakršnekoli kršitve pravic intelektualne lastnine,

- rešitve ne bo posredno ali neposredno nadalje izvozil ali preprodal oziroma drugače ukrepal na način, ki bi lahko imel za posledico, da se obravnava, da je bila Rešitev izvožena.

- ne bo preprodal Rešitve, izdajal podlicenc, dajal v najem, podnajem, zakup ali na izposojo. Prav tako licenc ne bo podvrgel obratnemu inženiringu, razdruževanju, razstavljanju, predelavi, modificiranju ali kakorkoli drugače poskusil odkriti njeno izvorno kodo ter ustvarjati izdelkov izpeljanih iz nje.


12. Odgovornost za napake 


Izvajalec bo brezplačno odpravil napake, ki so v njegovi domeni in ki se pojavijo v garancijskem roku šestih mesecev po začetku obratovanja produkcijskega sistema. Odgovornost velja le za napake, ki so bistvene in ponovljive ter so sporočene v roku pet delovnih dni po tem, ko se napake pojavijo. V primeru upravičenega zahtevka bodo napake odpravljene v primernem roku, pri čemer bo naročnik izvajalcu omogočil izvedbo vseh ukrepov, ki so potrebni za ugotovitev in odpravo napak. Če naročnik pomotoma ter brez primerne ugotovitve in dokumentacije zatrjuje, da obstajajo pomanjkljivosti ali napake, in če s tem nastanejo izvajalcu dodatni stroški, se le-ti obračunajo posebej. Izvajalec bo opravil svetovanje, pomoč, odpravo napak in motenj, za katere odgovarja naročnik, kot tudi siceršnje spremembe ter dopolnitve proti plačilu. To velja tudi za odpravo napak, če sta naročnik sam ali tretja oseba opravila spremembe programa ali njegovih nastavitev, dopolnitve ali druge posege. 

Naročnik se strinja, da Izvajalec ne bo odgovoren za nobeno domnevno napako ali neskladnost, če je ta napaka ali neskladnost nastala zaradi:

- uporabe programske opreme, ki ni bila v skladu s ponudbo oz. pogodbo; ali

- spreminjanja programske opreme s strani oseb, ki jih ni pooblastil Izvajalec; ali

- poškodbe zaradi nepravilne ali površne uporabe; ali

- uporabe programske opreme v kombinaciji z operacijskim sistemom ali strojno opremo, ki je ni odobril Izvajalec.

Izvajalec ne jamči za delovanje programske opreme v primeru uporabe ali integracije s produkti tretjih oseb, razen za integracije z Izvajalčevim dajalcem licenc.  Izvajalec ne daje nobenih drugih zagotovil ali jamstev glede programske opreme, skupaj z izrecnim ali prikritim jamstvom glede ustrezne kakovosti, primernosti za prodajo in za določen namen ter glede nekršitve pravic tretjih oseb in vseh drugih jamstev.

Prav tako so iz odgovornosti za napake izključene napake zaradi spremenjenih komponent produkcijskega sistema, vmesnikov ali parametrov, uporabe neustrezne ali defektne strojne opreme, nosilcev podatkov, itd. Za programe, ki jih naknadno spremenijo naročnikovi programerji ali tretje osebe, odpade vsakršna odgovornost za napake s strani izvajalca. Če izvajalec dobavi tudi programsko opremo drugih proizvajalcev, je odgovornost izvajalca omejena zgolj na odgovornost za izbiro drugega proizvajalca in na odgovornost, ki izhaja iz relevantne (dodatne) pogodbe o nakupu oz. dobavi predmetne programske opreme drugega proizvajalca med naročnikom in izvajalcem. Če predmet naročila predstavlja spremembo ali dopolnitev že obstoječih programov, se odgovornost nanaša na spremembo ali dopolnitev. Odgovornost za osnovni program s tem ne oživi. Naročnik mora na lastno odgovornost skrbeti za zavarovanje programov in podatkov v zvezi z instalirano programsko opremo. 


13. Poslovna skrivnost

 

Pogodbeni stranki soglašata, da so vsi podatki in dokumentacija, do katerih imata dostop v času sodelovanja, ali sta do njih prišli zaradi izvrševanja svojih pogodbenih pravic oz. obveznosti, zaupne narave. Še posebej za zaupne podatke veljajo naslednji podatki:

- kakršnikoli podatki o programski opremi in Rešitvi

- drugi podatki, kot so na primer: navodila, dokumentacija, metode, procesi, formule, sistemi, izumi, modeli, patenti, metode, know how, metode dela, 

- poslovni podatki, kot so na primer: obseg prometa, seznam naročnikov pogodbene stranke, poslovnih partnerjev in končnih kupcev, ceniki, viri oskrbe, finančni podatki in financiranje, informacije iz poslovnih načrtov, marketinški materiali, plani…

- vsak poslovni podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v ponudbi oz. pogodbi ali bi lahko bil opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z ustreznimi določbami Zakona o poslovni skrivnosti, in ki ga pogodbena stranka pridobi neposredno od druge pogodbene stranke ali pa tretje osebe.

- Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

- Za zaupne informacije ne veljajo nobene informacije, za katere lahko pogodbena stranka dokaže da:

    - so v javni domeni ali vanjo vstopajo pozneje, vendar ne zaradi kršitve tega člena ali kršitve drugih enakovrednih določb o zaupnosti;

    - jih prejme ali jih pozneje prejme pogodbena stranka prejemnica ali dovoljeni prejemnik od tretje stranke, ki v zvezi s temi informacijami ni zavezana k zaupnosti;

    - morajo biti razkrite v skladu z veljavno zakonodajo;

    - jih neodvisno razvije ali jih pozneje neodvisno razvije pogodbena stranka prejemnica brez uporabe zaupnih informacij pogodbene stranke, ki te informacije razkriva; ali

    - so bili pogodbeni stranki prejemnici, ki ni bila zavezana k ohranitvi njihove zaupnosti, znane že prej.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta dostop do podatkov, ki se nanašajo na pogodbeno sodelovanje in vso dokumentacijo, ne glede na obliko, v kateri je izražena, ustrezno zavarovali, varovali ter hranili z največjo stopnjo varovanja in bodo do njih imele dostop le pooblaščene osebe. V nasprotnem primeru odgovarjata za škodo, ki lahko zaradi tega nastala nasprotni stranki.

Pogodbena stranka lahko samo ob danem predhodnem pisnem soglasju druge pogodbene stranke, razkrije tretjim osebam po ponudbi oz. pogodbi varovane podatke. V soglasju so navedene tretje osebe in podatki, ki se jim lahko razkrijejo. Ta pogodbena stranka mora v tem primeru s tretjo osebo skleniti ustrezen sporazum o spoštovanju zaupnosti podatkov. V primeru, da tretja oseba krši tajnost podatkov, pogodbena stranka, ki je razkrila podatke, za te kršitve odgovarja neomejeno in solidarno s tretjo osebo.


Obveznost varovanja tajnosti podatkov po tej pogodbi je trajne narave, vse dokler pogodbena stranka, ki je drugi pogodbeni stranki razkrila podatke, ne odloči drugače ali dokler se podatki ne smatrajo za javne. 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da varovane podatke ne bosta uporabljali ali izkoriščali oziroma koristili podatke pridobljene oziroma posredovane zaradi izvajanja namena te pogodbe in sicer v nobenem primeru, na noben način in v nobeno korist oz. pomoč ali podporo, niti v svojo korist ali korist svojih povezanih družb, niti v korist tretjim osebam. Druga pogodbena stranka odškodninsko odgovorna prvi pogodbeni stranki za škodo, ki bi ji zaradi tega nastala. 


V kolikor vsebujejo poslovne skrivnosti tudi osebne podatke v smislu veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov ter veljavne Uredbe EU (GDPR) sta pogodbeni stranki dolžni zagotoviti varstvo osebnih podatkov tudi v skladu z določbami veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov ter veljavne Uredbe EU (GDPR). Pogodbeni stranki se strinjata, da je upravljalec osebnih podatkov (ter tudi ostalih podatkov v podatkovnih bazah programske opreme, torej tudi vse poslovne skrivnosti) pogodbena stranka, ki upravlja s programsko opremo na določenem teritoriju, ki ga ima skladno s ponudbo oz. pogodbo, ter je ta pogodbena stranka sama odgovorna za zakonito in učinkovito varovanje teh podatkov. 

Vsaka pogodbena stranka se obvezuje, da bodo kakršnikoli osebni podatki pridobljeni preko druge pogodbene stranke v celoti ostali v lasti te pogodbene stranke in jih bo ta pogodbena stranka uporabljala izključno za namen sodelovanja, izključno v času trajanja sodelovanja. Vsaka pogodbena strank je dolžna zagotoviti fizično, tehnično in programsko zavarovanje osebnih podatkov na način, da je dostop nemogoč nepooblaščenim osebam ter da je sledljiv vpogled v osebne podatke. 


V kolikor pogodbena stranka osebne podatke shranjuje pri tretjih osebah ter te tretje osebe osebne podatke obdelujejo in/ali upravljajo, je pogodbena stranka dolžna zagotoviti enako stopnjo varovanja osebnih podatkov kot to izhaja iz ponudbo oz. pogodbo ter veljavne zakonodaje. V primeru kršitve tega člena se pogodbeni stranki strinjata, da lahko pogodbena stranka, ki je utrpela škodo, na podlagi diskrecijske pravice:

- odpove ponudbo oz. pogodbo brez odpovednega roka, s takojšnjim učinkom,

- zahteva povračilo škode in stroškov.


Pogodbena stranka, ki je prekršila ta člen, se zaveže drugo pogodbeno stranko odvezati kakršnekoli odgovornosti iz naslova plačil odškodnin, povrnitve stroškov ali drugih odgovornosti do tretjih oseb.


14. Odškodninska odgovornost 


Izvajalec v okviru zakonskih predpisov jamči za škodo, če naročnik dokaže, da je izvajalec škodo povzročil naklepno ali iz velike malomarnosti. Izvajalec ne odgovarja za materialno škodo, povzročeno iz male malomarnosti. Izvajalec ne odgovarja za posredno škodo. Izvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov. Naročnik je dolžan poskrbeti za primerno zavarovanje podatkov in varnostno kopiranje. Naročnik lahko od izvajalca zahteva samo povračilo dejansko nastale škode. V nobenem primeru pa maksimalna odškodnina, ki jo naročnik lahko zahteva od izvajalca, ne more preseči 20.000 EUR. 


15. Višja sila


Nastanek dogodka, ki onemogoči ali nerazumno oteži izpolnitev obveznosti, predstavlja dogodek višje sile, med katerimi veljajo, a ne izključno: naravna nesreča, pandemija, smrt v družini. Pogodbena stranka, ki zaradi višje sile ne more izpolniti pogodbenih obveznosti, mora nemudoma oz. najkasneje v roku 2 dni od nastopa zadevnih okoliščin višje sile, obvestiti drugo Pogodbeno stranko o tej višji sili. Če trajajo okoliščine višje sile dlje kot 30 dni, ima vsaka od pogodbenih strank pravico, da odstopi od pogodbe s takojšnjim učinkovanjem, pri čemer je treba plačati vse do takrat opravljene Storitve in  implementirane oz. prevzete Rešitve.

Pogodbena stranka, ki v skladu s prejšnjim odstavkom ne obvesti druge Pogodbene stranke o okoliščinah višje sile kot to določa prejšnji odstavek tega člena, se ne more sklicevati na višjo silo kot razlog za neizpolnjevanje obveznosti.


16. Kraj izpolnitve, krajevna pristojnost sodišča 


Za spore iz tega razmerja je pristojno sodišče Republike Slovenije, in sicer stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Če ni drugače dogovorjeno, veljajo med strankama izključno pravila slovenskega obligacijskega prava, ki veljajo za gospodarske pogodbe, tudi tedaj, če se naročilo izvaja v tujini. Izključena je uporaba Konvencije združenih narodov o mednarodni prodaji blaga. 

  

17. Veljavnost 


Splošni pogoji veljajo od 1.3.2024.